Paskolos su palūkanų kompensavimu

INVEGA dalinis palūkanų kompensavimas

Kompensuojama 50 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų

Palūkanų kompensavimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga

Kompensacija gali būti teikiama de minimis pagalbos ribose. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį, neturi viršyti 200 000 Eur

Paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta)

Dalinis palūkanų kompensavimas galioja:

  1. Paskola – investicinė paskola, įskaitant refinansavimą (nuosavų lėšų), kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo (galutinio atsiskaitymo už investicijas diena (terminas)).
  2. Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.
  3. Pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla;

Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

Pareiškėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės).

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

 

 

Dėl paskolų su palūkanų kompensavimu gavimo konsultuokitės su:

Julija
Valatkienė

Pardavimų projektų vadovė

Živilė
Stanikūnaitė

Pardavimų projektų vadovė