Paskolos su valstybės garantija

Verslams nusprendusiems skolintis „Invegos“ teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo užstato problemą.

INVEGA garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

 • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias;
 • apyvartinėms lėšoms (trumpalaikio kredito ir (ar) kredito linijos forma), reikalingoms paskolos gavėjo veiklos vykdymui finansuoti ar (kredito linija) prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms (sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo ar avanso grąžinimo) teikti. Maksimalus apyvartinės paskolos terminas – 36 mėn.;
 • įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

 Maksimalus INVEGA garantijos proc. – 80 proc. suteikiamos paskolos, o maksimali garantijos suma, įskaitant turimų garantijų likučius, suma yra:

 • Smulkiajam ir vidutiniam verslui – 5 000 000 EUR;
 • Smulkiajam ir vidutiniam verslui (kai vykdoma arba ketinama vykdyti krovinių vežimo keliais veikla samdos pagrindais arba už atlygį) – 750 000 EUR.
 • Nekilnojamojo turto pirkimo atvejais didžiausias INVEGOS atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos.

Paskolos gavėjo dalyvavimas nuosavomis lėšomis:

Paskolos gavėjas, kurį gali sudaryti įmonė ir (arba) jos akcininkai, savininkai ir kiti dalyviai, prie finansuojamo projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės:

 • Investicinės paskolos atveju paskolos gavėjas į finansuojamą investicinį projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų (neįskaitant PVM), o paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą ar paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą turi būti ne mažesnis kaip 0,1;
 • Apyvartinės paskolos atveju laikoma, kad paskolos gavėjas dalyvauja projekto finansavime nuosavomis lėšomis kai jo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,1, skaičiuojant pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) finansinės atskaitomybės balanso ataskaitą. Skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas suprantamas kaip kapitalas, akcijų priedai, perkainojimo rezervai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
 • Prisidėti nuosavomis lėšomis nėra reikalaujama, jei paskolos gavėjas veiklą vykdo iki 24 mėn. ir prašomos garantijos suma neviršija 50 000 EUR. Įvertinus atskirų projektų rizikas, jų įgyvendinimui gali būti reikalaujama nuosavų lėšų dalis, kurios dydis priklausys nuo įžvelgiamų grėsmių.

 INVEGA garantijos mokestis:

 • 1,2 – 1,7 proc. nuo garantuojamos sumos (priklauso nuo įmonės dydžio, įmonės veiklos metų, paskolos termino).

INVEGA garantijos neteikiamos:

 • Jei paskolos gavėjas vykdo veiklą šiose srityse: finansų ir mokėjimo paslaugų teikimo, draudimo, spirito distiliavimo, rektifikavimo ir maišymo, alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos, ginklų ir šaudmenų specializuotos mažmeninės prekybos, tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo, nekilnojamojo turto operacijų.
 • Kai paskolos lėšomis siekiama vieno iš toliau nurodytų tikslų:
 • perfinansuoti paskolos gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus atvejus, kai garantija teikiama paskolos gavėjo lėšomis ne anksčiau kaip per 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo dienos apmokėtoms investicijoms perfinansuoti;
 • įsigyti finansinį turtą;
 • statyti, įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo ir (ar) su juo susijusių įmonių, kurios kartu laikytinos viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį, veikloje;
 • kai didesnė nei 40 procentų paskolos lėšomis įsigyjamo nekilnojamojo turto dalis bus skirta nuomoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie kartu su paskolos gavėju nėra laikomi viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį. Šis ribojimas netaikomas, kai paskolos gavėjas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo, darbo vietų nuomos veiklas;
 • finansuoti turto, kuris nebūtų skirtas paskolos gavėjo veiklai vykdyti, įsigijimą;
 • finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • išmokėti išmokas paskolos gavėjo dalyviams;
 • perskolinti paskolos lėšas kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
 • finansuoti krovininių transporto priemonių įsigijimą, krovinių vežimu užsiimančioms įmonėms.
 • Jei paskolos gavėjas:
  • ir naudos gavėjai yra sankcijų sąraše (Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury)), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;
  • neatitinka minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijų (vmi.lt);
  • jei paskolos gavėjas nėra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio už praėjusius finansinius metus, kai tokia prievolė nustatyta pagal jo veiklai taikytinus teisės aktus.

Užstatas:

Investicijoms finansuoti skirtos paskolos garantavimo atveju už garantuojamos paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas yra įkeičiamas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti. Už paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas INVEGOS garantijos gavėjo siūlymu ir INVEGOS sutikimu gali būti neįkeičiamas už garantuojamą paskolą, kai INVEGOS garantijos gavėjo vertinimu už paskolos lėšas įsigyjamas turtas yra netinkamas paskolos grąžinimo užtikrinimo būdas dėl jo mažo likvidumo arba kai paskolos gavėjas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti pasiūlo įkeisti kitą ne mažesnės nei už paskolos lėšas įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto vertės ilgalaikį materialųjį turtą. Ilgalaikio materialiojo turto rinkos ar likvidacinę vertę nustato INVEGOS garantijos gavėjas pagal reglamentuotas savo vidines procedūras.

 

Dėl paskolų su Invega garantija susisiekite su:

Julija
Valatkienė

Pardavimų projektų vadovė

Živilė
Stanikūnaitė

Pardavimų projektų vadovė