Terminuotas indėlis

Terminuoti indėliai – tai galimybė saugiai investuoti savo santaupas pasirinktam terminui. Minimali terminuoto indėlio suma 100 EUR. Terminuoto indėlio palūkanos gali būti išmokamos kas mėnesį arba pasirinkto termino pabaigoje. Terminuoto indėlio paslauga teikiama Kauno kredito unijos nariams.

Terminuotų indėlių palūkanos (galioja nuo 2018-10-22):

Indėlis eurais – EUR

Sutarties terminas

Palūkanos išmokamos 

Palūkanos išmokamos 

termino gale

kas mėnesį

Nuo 3 mėn. (90-119 d.)00
 Nuo 4 mėn. (120-149 d.)00
Nuo 5 mėn. (150-179 d.)0.00
Nuo 6 mėn. (180-209 d.)0,00,0
Nuo 7 mėn. (210-239 d.)0,30,
Nuo 8 mėn. (240-269 d.)0,50,3
Nuo 9 mėn. (270-299 d.)0,70,5
Nuo 10 mėn. (300-329 d.)1,00,7
Nuo 11 mėn. (330-359 d.)1,10,9
Nuo 12 mėn. (360-390 d.)1,51,3
Nuo 13 mėn. (391-539 d.)1,51,3
Nuo 18 mėn. (540-719 d.)1,61,4
Nuo 24 mėn. (720-1079 d.)1,61,4
Nuo 36 mėn. (1080-1439 d.)1,61,4
Nuo 48 mėn. (1440-1799 d.)1,61,4
Virš 60 mėn. (1800 d. ir daugiau)1,61,4
Lietuvoje terminuoti indėliai arba terminuotieji indėliai yra vienas iš populiariausių taupymo būdų. Terminuoti indėliai (terminuotieji indėliai) yra saugi ir tinkama priemonė laisvoms lėšoms investuoti.

Indėliai banke, kredito unijoje ar kitose finansinėse įstaigose yra ne tik saugus, bet ir lankstus taupymo būdas. Pvz., einamieji indėliai leidžia klientams laikyti pinigus banke nenurodant konkretaus termino, „iki pareikalavimo“ – ir atsiimti indėlį tuomet, kai jo prireikia.

Ši bei kitos, pagal įvairius poreikius pritaikomos indėlių rūšys lemia, kad gyventojų indėliai bankuose, kredito unijose bei kitose finansinėse įstaigose yra patraukli taupymo priemonė nemažai daliai visuomenės. Atkreiptinas dėmesys, jog siūlomi indėliai bankuose ir kredito unijose ar kitose finansinėse įstaigose dažniausia skiriasi ne tik savo gausa, bet ir garantuojamomis palūkanomis ir jų dydžiu, į ką vertą atkreipti dėmesį renkantis geriausią taupymo būdą.

Kauno kredito unijos siūlomi indėliai, palūkanos, sąlygos, indėlių garantijų sistemos ir kiti žinotini aspektai pateikiami žemiau esančiame aprašyme.

Kai palūkanos mokamos termino gale:

  • Palūkanos kaupiamos ir išmokamos indėlio termino gale.
  • Sukauptos palūkanos gali būti išmokamos grynaisiais pinigais arba pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.
  • Galimas automatinis indėlio ar indėlio ir sukauptų palūkanų pratęsimas.
  • Nutraukus indėlio sutartį anksčiau nustatyto termino mokamos 0,2 procento palūkanos.

Kai palūkanos mokamos kas mėnesį:

  • Palūkanos visą pasirinktą terminuoto indėlio terminą mokamos kas mėnesį.
  • Palūkanos gali būti išmokamos grynaisiais pinigais arba pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.
  • Sutartyje galite nurodyti ar pageidausite, kad terminuoto indėlio sutartis būtų automatiškai pratęsiama tokiam pat terminui.
  • Nutraukus indėlio sutartį anksčiau nustatyto termino mokamos 0,2 procento palūkanos.
 
INFORMACIJA INDĖLININKUI

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

Kauno kredito unijoje  laikomi indėliai yra draudžiamivalstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (įmonės kodas: 110069451)
Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jei kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų 20 darbo dienų3
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai
Kontaktiniai duomenys Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“
Algirdo g. 31, 03219 Vilnius
Tel. (8 5) 213 5657
Faks. (8 5) 213 5546
El. paštas idf@idf.lt
Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt

Pastabos:

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

2 Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas: idf@idf.lt, interneto svetainė: www.iidraudimas.lt). Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

– 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

– 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

Kita svarbi informacija.

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

 Indėlių draudimo objektas nėra:

1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavos lėšos;

3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėliai;

5) valdymo įmonių indėliai;

6) finansų maklerio įmonių indėliai;

7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;

10) pensijų fondų indėliai;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėliai;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

 Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

  1. Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje);

2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

  1. Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turintiems reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo, iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.

 

Raskite Jums reikiamos paskolos skaičiuoklę!

Paskolų skaičiuoklės

Išsaugokime Ajaus širdelę! Padėkime Ajui kartu!

http://ajausparamosfondas.lt