Nariams

Kauno kredito unijos nario teisės:

·         dalyvauti kredito unijos visuotiniuose narių susirinkimuose ir balsuodamas turėti tik vieną balsą;

·         rinkti kredito unijos valdymo ir priežiūros organus ir būti išrinktas į juos. Ši teisė negalioja asocijuotiems nariams;

·         gauti informaciją apie kredito unijos metinę ir tarpinę finansinę atskaitomybę, valdybos ataskaitas dėl kredito unijos veiklos, visuotinių narių susirinkimų protokolus ir sprendimus. Atsisakyti suteikti informaciją galima, jei joje yra Kredito unijos paslapčių. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja kredito unijos narys. Ginčus dėl kredito unijos nario teisės gauti informaciją sprendžia teismas;

·         apskųsti teismui kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, valdymo ir priežiūros organų nutarimus;

·         išstoti iš kredito unijos;

·         gauti nariams skirstomo pelno dalį;

·         gauti likviduojamos kredito unijos turto dalį, proporcingą jo pajinio įnašo dydžiui;

·         palikti testamentu savo pajų vienam ar keliems asmenims;

·         kredito unijos valdybos sutikimu perleisti savo pajų kitų asmenų nuosavybėn KKU įstatuose nustatyta tvarka. Valdyba gali neleisti perleisti pajų, jei jį įgyjantis asmuo pagal šiuos įstatus negali būti kredito unijos nariu;

·         reikalauti, kad kredito unija grąžintų jo pajinį įnašą ar pajinio įnašo dalį, laikydamasi KKU įstatuose nustatytų apribojimų;

·         naudotis kredito unijos teikiamomis paslaugomis;

·         turėti kitas LR įstatymuose bei KKU įstatuose numatytas nario teises.

Kauno kredito unijos nario pareigos:

·         turėti kredito unijoje ne mažesnio ir ne didesnio negu KKU įstatuose nustatyto dydžio pajinį įnašą (minimalus pajinis įnašas – 28.96 Eur, maksimalus – 289 620.00 Eur);

·         laiku pranešti apie savo narystės kredito unijoje pagrindo išnykimą;

·         KKU įstatų nurodytais terminais ir tvarka sumokėti valdybos nustatytą stojamąjį mokestį ir pajinį įnašą bei mokėti kitus papildomus įnašus;

·         laikytis šių įstatų, vykdyti įsipareigojimus kredito unijai, jos valdymo ir priežiūros organų nutarimus, dalyvauti kredito unijos veikloje;

·         tinkamai ir laiku vykdyti su juo sudarytas paskolų, indėlių laikymo kredito unijoje ir kitas sutartis.

Išstojimas iš kredito unijos ir pajinio įnašo išmokėjimas

Kiekvienas Kauno kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima Kauno kredito unijos valdyba. Išstoti iš kredito unijos galima tik pasibaigus finansiniams metams. Kauno kredito unijos valdyba gali leisti nariui išstoti ir iki finansinių metų pabaigos, jei galima atsiskaityti su išstojančiuoju nepadarant žalos kredito unijos interesams.

Kiekvienam, nusprendusiam išstoti iš kredito unijos, kredito unija grąžina jo turimą pajų, jei narys yra atsiskaitęs su kredito unija. Kauno kredito unija su išstojusiu nariu atsiskaito, išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo narystės kredito unijoje pasibaigimo dienos. Mirus nariui, jam priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais, jeigu mirusiojo įpėdiniai nėra tos kredito unijos nariai ir neįstoja į ją Kredito unijų įstatymo ir Kauno kredito unijos įstatų nustatyta tvarka. Pripažintam neveiksniu nariui priklausančios lėšos išmokamos per jo teisėtą atstovą, kai šis pateikia reikiamus dokumentus.

Remiantis kredito unijų įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01) 18 straipsniu, Kauno kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, pajinius įnašus, privalo juos proporcingai sumažinti, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.