Narystė

Kauno kredito unijos (KKU) nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje arba Kauno, Jonavos, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Kazlū Rūdos, Kaišiadorių, Šakių ir Prienų rajonų teritorijose.

Kauno kredito unijos asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti ir Kauno miesto savivaldybės teritorijoje arba Kauno, Jonavos, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Kazlū Rūdos, Kaišiadorių, Šakių ir Prienų rajonų teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
 • kredito unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šiame papunktyje nurodyti juridiniai asmenys gali būti Kredito unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Kauno kredito unijos asocijuotas narys privalo vykdyti visas kredito unijos nario pareigas ir gali naudotis visomis kredito unijos teikiamomis paslaugomis ir nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti, būti išrinktam į kredito unijos valdymo ir priežiūros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas.

Kaip tapti Kauno kredito unijos nariu:

 • Kredito unijos nariais norintys tapti asmenys, atitinkantys KKU įstatuose numatytus reikalavimus, pateikia raštišką prašymą Kauno kredito unijos valdybai.
 • Asocijuotais nariais norintys tapti juridiniai asmenys, atitinkantys KKU įstatuose numatytus reikalavimus, kartu su prašymu kredito unijos valdybai turi pateikti valdymo organų sprendimą įstoti į kredito uniją ir įsigyti pajų, registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas bei informaciją apie tai, ar jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių statusą.
 • Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima kredito unijos valdyba ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo datos.
 • Asmuo, tapdamas KKU nariu, pateikia reikiamus dokumentus, sumoka kredito unijos valdybos nustatytą stojamąjį mokestį (15 Eur) bei įmoka KKU įstatuose nustatyto dydžio pajinį įnašą (minimalus pajinis įnašas – 30 Eur).

Kauno kredito unijos nario teisės:

 • dalyvauti kredito unijos visuotiniuose narių susirinkimuose ir balsuodamas turėti tik vieną balsą;
 • rinkti kredito unijos valdymo ir priežiūros organus ir būti išrinktas į juos. Ši teisė negalioja asocijuotiems nariams;
 • gauti informaciją apie kredito unijos metinę ir tarpinę finansinę atskaitomybę, valdybos ataskaitas dėl kredito unijos veiklos, visuotinių narių susirinkimų protokolus ir sprendimus. Atsisakyti suteikti informaciją galima, jei joje yra Kredito unijos paslapčių. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja kredito unijos narys. Ginčus dėl kredito unijos nario teisės gauti informaciją sprendžia teismas;
 • apskųsti teismui kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, valdymo ir priežiūros organų nutarimus;
 • išstoti iš kredito unijos;
 • gauti nariams skirstomo pelno dalį;
 • gauti likviduojamos kredito unijos turto dalį, proporcingą jo pajinio įnašo dydžiui;
 • palikti testamentu savo pajų vienam ar keliems asmenims;
 • kredito unijos valdybos sutikimu perleisti savo pajų kitų asmenų nuosavybėn KKU įstatuose nustatyta tvarka. Valdyba gali neleisti perleisti pajų, jei jį įgyjantis asmuo pagal šiuos įstatus negali būti kredito unijos nariu;
 • reikalauti, kad kredito unija grąžintų jo pajinį įnašą ar pajinio įnašo dalį, laikydamasi KKU įstatuose nustatytų apribojimų;
 • naudotis kredito unijos teikiamomis paslaugomis;
 • turėti kitas LR įstatymuose bei KKU įstatuose numatytas nario teises.

Kauno kredito unijos nario pareigos:

 • turėti kredito unijoje ne mažesnio ir ne didesnio negu KKU įstatuose nustatyto dydžio pajinį įnašą (minimalus pajinis įnašas – 30 Eur ) ;
 • laiku pranešti apie savo narystės kredito unijoje pagrindo išnykimą;
 • KKU įstatų nurodytais terminais ir tvarka sumokėti valdybos nustatytą stojamąjį mokestį ir pajinį įnašą bei mokėti kitus papildomus įnašus;
 • laikytis šių įstatų, vykdyti įsipareigojimus kredito unijai, jos valdymo ir priežiūros organų nutarimus, dalyvauti kredito unijos veikloje;
 • tinkamai ir laiku vykdyti su juo sudarytas paskolų, indėlių laikymo kredito unijoje ir kitas sutartis.

Išstojimas iš kredito unijos ir pajinio įnašo išmokėjimas

Kiekvienas Kauno kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima Kauno kredito unijos valdyba. Išstoti iš kredito unijos galima tik pasibaigus finansiniams metams. Kauno kredito unijos valdyba gali leisti nariui išstoti ir iki finansinių metų pabaigos, jei galima atsiskaityti su išstojančiuoju nepadarant žalos kredito unijos interesams.

Kiekvienam, nusprendusiam išstoti iš kredito unijos, kredito unija grąžina jo turimą pajų, jei narys yra atsiskaitęs su kredito unija. Kauno kredito unija su išstojusiu nariu atsiskaito, išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo narystės kredito unijoje pasibaigimo dienos. Mirus nariui, jam priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais, jeigu mirusiojo įpėdiniai nėra tos kredito unijos nariai ir neįstoja į ją Kredito unijų įstatymo ir Kauno kredito unijos įstatų nustatyta tvarka. Pripažintam neveiksniu nariui priklausančios lėšos išmokamos per jo teisėtą atstovą, kai šis pateikia reikiamus dokumentus.

Remiantis kredito unijų įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01) 18 straipsniu, Kauno kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, pajinius įnašus, privalo juos proporcingai sumažinti, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.