Šaukiamas Kauno kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

2014 m. kovo mėn. 28 d., penktadienį, 17:45 val. BLC didžiojoje konferencijų salėje (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio Apie Kauno kredito uniją53, Kaunas) šaukiamas eilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

 1. Valdybos veiklos ataskaita už 2013 metus, jos įvertinimas.
 2. Paskolų komiteto ataskaita už 2013 metus, jos įvertinimas.
 3. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2013 metus, jos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2013 metus, jos įvertinimas.
 5. 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
 6. 2013 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projekto pristatymas, jo svarstymas ir tvirtinimas.
 7. 2014 m. veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas.
 8. 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
 9. Audito įmonės, atliksiančios Kauno kredito unijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą, išrinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.
 10. Kauno kredito unijos įstatų naujos redakcijos pristatymas, svarstymas ir tvirtinimas, įgaliojimų pasirašyti patvirtintus įstatus suteikimas.
 11. Kauno kredito unijos įstojimo į Lietuvos kredito unijų narių asociaciją klausimo svarstymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Nesusirinkus pakankamam narių kiekiui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų punktu Nr. 5.17., 2014 m. kovo mėn. 28 d., penktadienį, 18:15 val. BLC didžiojoje konferencijų salėje (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaune) šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Kauno kredito unijos valdyba