Nuo šiandien pradeda galioti nauja LR Kredito unijų įstatymo redakcija. Kas laukia unijų ir jų narių?

rankos paspaudimasNuo 2014 m. rugpjūčio 5 d., t.y. šiandien, Lietuvoje veikiančios kredito unijos bei jų nariai savo veikloje pradeda vadovautis nauja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (toliau – Kredito unijų įstatymas) redakcija.

Pagrindinis šios redakcijos tikslas buvo sustiprinti kredito unijų judėjimą, apibrėžti naujų kredito unijų steigimosi galimybes ir tvarką, surasti būdų kaip stiprinti kredito unijų kapitalą, padėti kredito unijoms tvariai ir pamatuotai augti, aptarti kredito unijų stambėjimo, jungimosi galimybes, sustiprinti ir papildyti priežiūros institucijos (Lietuvos banko) funkcijas.

Aktualiausi Kredito unijų įstatymo pasikeitimai:

Naujos galimybės nariams:

 1. Atsiranda galimybė tam tikromis kredito unijų paslaugomis naudotis ne tik kredito unijos nariams, bet ir visiems asmenims. Paslaugų sąrašą, kuriomis gali naudotis visi asmenys apibrėžia Kredito unijų įstatymo 4 str. 5 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio nuostatos ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnis:
 • Mokėjimo paslaugos:

a)       paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

b)       paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

c)       mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;

d)       mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;

e)       mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;

f)        pinigų perlaidos;

g)       mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

 • Valiutos keitimas (grynaisiais pinigais);
 • Kelionių čekių, vekselių ir kitų mokėjimo priemonių administravimas, jei šios veiklos neapima Kredito unijų įstatymo 4 str. 2 dalies 2 punkte nurodytos mokėjimo paslaugos;
 • Pinigų tvarkymas – grynųjų pinigų inkasavimas, vežimas ir saugojimas, monetų ir banknotų skaičiavimas, jų tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimas bei pakavimas prieš grąžinant į apyvartą;
 • Informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mokėjimo klausimais teikimas;
 • Seifo kamerų nuoma.

2. Atsisakoma nuostatos norint tapti kredito unijos nariu turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje. Kredito unijos nariais galės būti visi veiksnūs fiziniai asmenys, atitinkantys vieną iš kredito unijos pasirinktų  narystės kriterijų.

3. Ankstesnė Kredito unijų įstatymo redakcija kredito unijos nariams leido jungtis tik pagal teritorinį veiklos principą, nuo šiol kredito unijos narius vienyti galės pagal vieną pasirinktą narystės kriterijų:

1) gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių teritorijose, arba;

2) dirba įmonėse, įstaigose, kurias vienija ta pati ekonominės veiklos rūšis, arba;

3) priklauso atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesiniai sąjungai arba jų susivienijimui.

Kredito unijos nariais gali būti kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai), neatsižvelgiant į prieš tai nurodytus kriterijus.

Konkretus nurodytas narystės kriterijus turi būti nurodytas kredito unijos įstatuose. Kredito unijos nariu gali tapti asmuo, atitinkantis kredito unijos įstatuose nustatytą kriterijų.

4. Kredito unijos galės priimti grąžintinas lėšas iš kredito unijos narių steigiamų juridinių asmenų, kurie galės būti kredito unijos asocijuotais nariais, t.y. nusprendus įregistruoti juridinį vienetą įmonės depozitinę sąskaitą galima atsidaryti ir kredito unijoje, tokios galimybės ankstesnėje įstatymo redakcijoje nebuvo.

5. Nuo šiol į kredito unijų gretas gali jungtis profesinių sąjungų susivienijimai, advokatų profesinės bendrijo, šeimynos ir ūkinėmis bendrijos.

6. Kredito unijų asocijuotais nariais galės būti ir paslaugomis naudotis vidutinio dydžio įmonės (anksčiau paslaugomis naudojosi tik mažos ir labai mažos statusą turinčios įmonės).

7. Keičiama atsiskaitymo su išstojančiais nariais tvarka:

1)       Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

2)       Pajinis įnašas už papildomus pajus turi būti grąžinamas vadovaujantis kredito unijos įstatuose nustatyta tvarka ir nėra mažinamas proporcingai, atsižvelgiant į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.

8. Unijoje įvedamas priviligijuotas pajus (anksčiau buvo privalomas ir papildomas pajus), papildomo pajaus galimybės išplečiamos:

1)       Papildomi pajai gali būti paprastieji arba privilegijuotieji. Privilegijuotieji pajai gali sudaryti ne didesnę kaip 1/3 pajinio kapitalo dalį.

2)       Paprastųjų pajų savininkų teisė į dividendą įgyvendinama tik po to, kai yra įgyvendintos atitinkamos privilegijuotųjų pajų savininkų turtinės teisės.

3)       Kredito unijos paprastieji pajai negali būti konvertuojami į privilegijuotuosius pajus. Kredito unijai neleidžiama kredito unijos įstatuose ar pajų pasirašymo sutartyje nustatyti dividendo dydį paprastųjų pajų savininkams.

4)       Kredito unijos privilegijuotieji pajai negali būti konvertuojami į paprastuosius pajus.

5)       Kredito unijos, kuri išleidžia privilegijuotuosius pajus, įstatuose turi būti nustatytas konkretus (nekintamas) privilegijuotųjų pajų dividendo dydis procentais, skaičiuojant nuo papildomo pajaus nominaliosios vertės.

6)       Privilegijuotieji pajai gali būti su kaupiamuoju arba su nekaupiamuoju dividendu. Tai nustatoma kredito unijos įstatuose nurodant pajų klases.

7)       Jeigu dividendams skirtos paskirstytinojo pelno dalies nepakanka visam nustatytam dividendui privilegijuotųjų pajų savininkams išmokėti, jiems išmokama proporcingai sumažinta suma. Privilegijuotųjų pajų su kaupiamuoju dividendu savininkams neišmokėta suma, neviršijanti per 3 finansinius metus iš eilės viso nustatyto dividendo, perkeliama į kitus finansinius metus. Privilegijuotųjų pajų su kaupiamuoju dividendu savininkams neišmokėta suma, viršijanti per 3 finansinius metus iš eilės visą nustatytą dividendą, taip pat privilegijuotųjų pajų su nekaupiamuoju dividendu savininkams neišmokėta suma į kitus finansinius metus neperkeliama.

9. Naujoji Kredito unijų įstatymo redakcija numato galimybę atsisakyti 10 procentų paskolos santykio su pajumi.

10. Įvedamas bendrasis balsavimo biuletenis Kredito unijos visuotiniame narių susirinkime. Biuletenis galios tiek pirmojo, tiek pakartotinio visuotinio narių susirinkimo metu. Bendrojo balsavimo biuletenis suteikia galimybę didesnei kredito unijos narių daliai išreikšti savo nuomonę visuotiniuose narių susirinkimuose. Suteikiama  galimybė bendruosius balsavimo biuletenius išsiųsti registruotu laišku, elektroninėmis ryšių priemonėmis ar įteikti pasirašytinai.

Naujos galimybės kredito unijoms:

 1. Atsiranda galimybė kredito unijoms jungtis vienai su kita;
 2. Kredito unijos turės platesnes investavimo galimybes: kredito unija turi teisę įsigyti tik ne nuosavybės vertybinius popierius pagal priežiūros institucijos nustatytas investavimo taisykles;
 3. Kredito unijos, kuriai paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas) ir paskirtas laikinasis administratorius, turtas, teisės, sandoriai ir įsipareigojimai gali būti perduodami kitai kredito įstaigai, tame tarpe ir kredito unijai.

Sustiprėjusi priežiūra ir kontrolė:

 1. Sudėtingėja kredito unijos įsteigimas – minimalus narių skaičius 150 (buvo 50 narių);
 2. Didėja reikalavimai minimaliam kredito unijos kapitalui: 500 000 Lt  – apsunkina naujų kredito unijų steigimąsi bei kelia problemų labai mažoms kredito unijoms, kurioms taip pat galios šis reikalavimas;
 3. Išplečiamas poveikio priemonių kredito unijoms sąrašas: gali būti paskirtas laikinasis atstovas kredito unijos veiklos priežiūrai;
 4. Griežtinamos investicijos į nekilnojamąjį turtą, jos negalės viršyti 70 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo (buvo 100 procentų).

 

Naujos Kredito unijų įstatymo redakcijos įsigaliojimas atveria daug naujų galimybių, dalies jų įgyvendinimui prireiks paruošiamųjų darbų bei galimybių analizės. Apie visus planuojamus pasikeitimus Kauno kredito unijos narius informuosime iš anksto internetinėje svetainėje www.kku.lt ir nariams siunčiamuose naujienlaiškiuose.

 

Pasirengusi naujiems iššūkiams

Valdybos pirmininkė Ernesta Ramaškaitė

Dėl išsamesnės informacijos ar iškilusių klausimų dėl LR Kredito unijų įstatymo klausimais galite susiekti: ernesta.ramaskaite@kku.lt

Pridėtame dokumente galite susipažinti su visais LR Kredito unijų įstatymo pakeitimais.