Kauno kredito unijos 2015 m. auditoriaus išvada

KKU_logotipas_spalvotas_befono
Mieli unijos nariai, norime Jus supažindinti su Kauno kredito unijos nepriklausomo auditoriaus išvada. Pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą.