INVEGA paskelbė rezervinių projektų finansavimo sąrašą pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“

Sausio 15 d. baigėsi antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“. Iš viso gautos 854 įmonių paraiškos, iš kuriųInvega 797 priimti teigiami sprendimai skirti finansavimą.

Kadangi pagal pateiktas verslininkų ir įmonių paraiškas, prašomo finansavimo suma yra didesnė nei buvo numatyta skirti pagal priemonę, šiuo metu yra patvirtintas priemonės finansuojamų projektų rezervinis sąrašas. Šis sąrašas sudarytas pagal paraiškų gavimo (registravimo) INVEGOJE eilę.

Atkreipiame dėmesį, kad rezervinis projektų sąrašas nėra INVEGOS sprendimas kompensuoti sąraše nurodytų pareiškėjų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį pagal priemonę. Atsiradus galimybei papildomai finansuoti projektus iš rezervinio projektų sąrašo (jei būtų padidintas priemonei įgyvendinti skirtas finansavimas ir (arba) liktų neišnaudotų (neišmokėtų) priemonei įgyvendinti skirtų lėšų), iki 2015 m. sausio 15 d. gautos paraiškos bus vertinamos ir atitinkami INVEGOS sprendimai dėl pareiškėjų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo bus priimami rezervinio projektų sąraše nurodytos prioritetinės eilės numerio eiliškumu nustatyta tvarka.