Informacija nariams

2018.01.01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo redakcijai kredito unijoms atsirado prievolė informuoti narius apie kredito unijos kapitalo pokyčius.

Kredito unijos nuosavą kapitalą sudaro:

1) pajinis kapitalas (be papildomų privilegijuotųjų pajų);

2) atsargos kapitalas;

3) praėjusių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai);

4) privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;

5) ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas;

6) rezervas saviems papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti;

7) einamųjų metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai);

8) papildomi privilegijuotieji pajai;

9) kiti rezervai.

2019.03.05 Kauno kredito unijos kapitalo struktūra:

Privalomi pajai: 142.686,45 Eur

Papildomi pajai: 1.490.508,55 Eur

Visų praėjusių metų nepaskirstytas pelnas: (469.409,32) Eur

Naujai įsigaliojusio kredito unijų įstatytmo 32 str. nuostatos nurodo, kad kredito unija privalo informuoti narius apie tai, kad kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

Kauno kredito unijos pajinis kapitalas yra 1.633.195,00 Eur, nuosavas kapitalas lygus 1.163.785,68 Eur (visų kapitalo struktūros dedamųjų suma). Dėl ankstesniais metais sukaupto nuostolio ir 2018 metais patirto nuostolio nuosavas kapitalas yra mažesnis nei pajinis kapitalas.

Pažymime,kad kredito unija sukauptą nuostolį planuoja padengti ateinančių laikotarpių uždirbtu pelnu. Kauno kredito unijai padengus visą sukauptą nuostolį nuosavas kapitalas taps lygus pajiniam kapitalui.