2020 metų Kauno kredito unijos finansinės ataskaitos

2020 aiškinamasis raštas
2020 balansas
2020 pelno (nuostolio) ataskaita
2020 nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita
2020 pinigų srautų ataskaita