Šaukiamas Kauno kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio mėn. 18 d., ketvirtadienį, 12:00 val. Verslo lyderių centras (BLC), Fordo salėje (5 aukštas), K. Donelaičio g. 62, Kaunas šaukiamas eilinis visuotinis Kauno kredito unijos, į/k 112046615, narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  2. 2023 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2023 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir kita, su tuo susijusia medžiaga/dokumentais, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu (K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Neįvykus eiliniam visuotiniam Kauno kredito unijos narių susirinkimui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų 5.14 punktu, 2024 m. balandžio 26 dieną, 14 val., Verslo lyderių centre (BLC), Fordo salėje (5 aukštas), K. Donelaičio g. 62, Kaunas šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu) Šiuo atveju narys turi raštu (registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis) pateikti Kauno kredito unijai laisvos formos prašymą gauti bendrąjį balsavimo biuletenį ir užpildytą gautą biuletenį pateikti Kauno kredito unijai.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o nario balsuoti visuotiniame narių susirinkime balsuoti įgaliotas asmuo, – ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.