Šaukiamas Kauno kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2023 m. sausio mėn. 24 d., antradienį, 12:00 val. Verslo lyderių centras (BLC), Fordo salėje (5 aukštas), K. Donelaičio g. 62, Kaunas šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos, į/k 112046615, narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir kita, su tuo susijusia medžiaga/dokumentais, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu (K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Neįvykus neeiliniam visuotiniam Kauno kredito unijos narių susirinkimui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų 5.14 punktu, 2023 m. sausio 31 dieną, 12 val., Verslo lyderių centre (BLC), Fordo salėje (5 aukštas), K. Donelaičio g. 62, Kaunas šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis  narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu) Šiuo atveju narys turi raštu (registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis) pateikti Kauno kredito unijai laisvos formos prašymą gauti bendrąjį balsavimo biuletenį ir užpildytą gautą biuletenį pateikti Kauno kredito unijai.

Neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, bei pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus organizuojami laikantis teisės aktų nustatytų renginių organizavimo būtinųjų sąlygų, jei tokios bus nustatytos susirinkimo dienai.

Jeigu neeilinio visuotinio Kauno kredito unijos narių susirinkimo, bei pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas renginių ir susibūrimų draudimas, balsavimas neeiliniame visuotiniame narių susirinkime bei pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas TIK RAŠTU tokia tvarka:

  • Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu);

arba

  • Atvykus į neeilinį visuotinį narių susirinkimą arba pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą nurodytoje darbotvarkėje svarstomais klausimais išreikšti nuomonę (balsuoti) raštu užpildant balsavimo biuletenį.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu ar balsavimu raštu susirinkimo metu, prašome kreiptis į Kauno kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o nario balsuoti visuotiniame narių susirinkime balsuoti įgaliotas asmuo, – ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.