Informacija nariams

2018.01.01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo redakcijai kredito unijoms atsirado prievolė informuoti narius apie kredito unijos kapitalo pokyčius.

Kredito unijos nuosavą kapitalą sudaro:

1) pajinis kapitalas (be papildomų privilegijuotųjų pajų);

2) atsargos kapitalas;

3) praėjusių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai);

4) privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;

5) ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas;

6) rezervas saviems papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti;

7) einamųjų metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai);

8) papildomi privilegijuotieji pajai;

9) kiti rezervai.

2018.03.25 Kauno kredito unijos kapitalo struktūra:

Privalomi pajai: 131.254,69 Eur

Papildomi pajai: 1.378.013,14

Atsargos kapitalas: 196,97 Eur

Visų praėjusių metų nepaskirstytas pelnas: (405.183,36) Eur

Naujai įsigaliojusio kredito unijų įstatytmo 32 str. nuostatos nurodo, kad kredito unija privalo informuoti narius apie tai, kad kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

Kauno kredito unijos pajinis kapitalas yra 1.509.267,83 Eur, nuosavas kapitalas lygus 1.104.281,44 Eur (visų kapitalos struktūros dedamųjų suma). Dėl ankstesniais metais sukaupto nuostolio nuosavas kapitalas tampa mažesniu nei pajinis kapitalas.

Pažymime, kad finansinė Kauno kredito unija nėra pasikeitusi, kredito unija sukauptą nuostolį dengia uždirbtu pelnu. Kauno kredito unijai padengus visą sukauptą nuostolį nuosavas kapitalas taps lygus pajiniam kapitalui.

Kauno kredito unijos valdyba