Terminuoti indėliai – tai galimybė saugiai investuoti savo santaupas pasirinktam terminui. Minimali terminuoto indėlio suma 100 EUR. Terminuoto indėlio palūkanos gali būti išmokamos kas mėnesį arba pasirinkto termino pabaigoje. Terminuoto indėlio paslauga teikiama Kauno kredito unijos nariams.

Terminuotų indėlių palūkanos (galioja nuo 2017-08-07):

Indėlis eurais – EUR

Sutarties terminas

Palūkanos išmokamos 

Palūkanos išmokamos 

termino gale

kas mėnesį

Nuo 3 mėn. (90-119 d.) 0 0
 Nuo 4 mėn. (120-149 d.) 0 0
Nuo 5 mėn. (150-179 d.) 0.2 0
Nuo 6 mėn. (180-209 d.) 0,4 0,2
Nuo 7 mėn. (210-239 d.) 0,6 0,4
Nuo 8 mėn. (240-269 d.) 0,9 0,7
Nuo 9 mėn. (270-299 d.) 1,1 0,9
Nuo 10 mėn. (300-329 d.) 1,3 1,1
Nuo 11 mėn. (330-359 d.) 1,5 1,3
Nuo 12 mėn. (360-539 d.) iki 2,3* 1,7
Nuo 18 mėn. (540-719 d.) 2 1,8
Nuo 24 mėn. (720-1079 d.) 2 1,8
Nuo 36 mėn. (1080-1439 d.) 2 1,8
Nuo 48 mėn. (1440-1799 d.) 2 1,8
Virš 60 mėn. (1800 d. ir daugiau) 2 1,8
 * jei suma viršija 15 000 Eur, palūkanos  už 12 mėnesių terminuotą indėlį 2,3%, jei suma mažesnė – 1,9%.

Lietuvoje terminuoti indėliai arba terminuotieji indėliai yra vienas iš populiariausių taupymo būdų. Terminuoti indėliai (terminuotieji indėliai) yra saugi ir tinkama priemonė laisvoms lėšoms investuoti.

Indėliai banke, kredito unijoje ar kitose finansinėse įstaigose yra ne tik saugus, bet ir lankstus taupymo būdas. Pvz., einamieji indėliai leidžia klientams laikyti pinigus banke nenurodant konkretaus termino, „iki pareikalavimo“ – ir atsiimti indėlį tuomet, kai jo prireikia.

Ši bei kitos, pagal įvairius poreikius pritaikomos indėlių rūšys lemia, kad gyventojų indėliai bankuose, kredito unijose bei kitose finansinėse įstaigose yra patraukli taupymo priemonė nemažai daliai visuomenės. Atkreiptinas dėmesys, jog siūlomi indėliai bankuose ir kredito unijose ar kitose finansinėse įstaigose dažniausia skiriasi ne tik savo gausa, bet ir garantuojamomis palūkanomis ir jų dydžiu, į ką vertą atkreipti dėmesį renkantis geriausią taupymo būdą.

Kauno kredito unijos siūlomi indėliai, palūkanos, sąlygos, indėlių garantijų sistemos ir kiti žinotini aspektai pateikiami žemiau esančiame aprašyme.

Kai palūkanos mokamos termino gale:Indėliai draudžiami Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“

 • Palūkanos kaupiamos ir išmokamos indėlio termino gale.
 • Sukauptos palūkanos gali būti išmokamos grynaisiais pinigais arba pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.
 • Galimas automatinis indėlio ar indėlio ir sukauptų palūkanų pratęsimas.
 • Nutraukus indėlio sutartį anksčiau nustatyto termino mokamos 0,2 procento palūkanos.

Kai palūkanos mokamos kas mėnesį:

 • Palūkanos visą pasirinktą terminuoto indėlio terminą mokamos kas mėnesį.
 • Palūkanos gali būti išmokamos grynaisiais pinigais arba pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.
 • Sutartyje galite nurodyti ar pageidausite, kad terminuoto indėlio sutartis būtų automatiškai pratęsiama tokiam pat terminui.
 • Nutraukus indėlio sutartį anksčiau nustatyto termino mokamos 0,2 procento palūkanos.

 Informacija indėlininkams apie indėlių saugumą pagal indėlių investicijų draudimo rekomendacijas.

Terminuotųjų indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

Fizinių ir juridinių asmenų indėliai eurais, Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais, Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, laikomi bankuose ir kredito unijose, draudžiami pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (draudimo įmonė – valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas”).
Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininko indėliui, buvusiam banke, banko filiale arba kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.
Draudimo objektas negali būti kredito unijos išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems: Lietuvos banko, draudimo įmonės, kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių, pensijų fondų, valdymo įmonių, įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma), kolektyvinio investavimo subjektų.
 

Informacija apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą

Kauno kredito unijoje  laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (įmonės kodas: 110069451)
Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui (fiziniams ir juridiniams asmenims) už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius visomis valiutomis1
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jei kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų 20 darbo dienų2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai
Kontaktiniai duomenys Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“
Algirdo g. 31, 03219 Vilnius
Tel. (8 5) 213 5657
Faks. (8 5) 213 5546
El. paštas idf@idf.lt
Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąjį indėlį, kuriame yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

2 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Tam tikrais atvejais indėliai apsaugomi didesne nei 100 000 eurų suma, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai tokiais pagrindais:

 • už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;
 • už indėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;
 • už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;
 • už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;
 • įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas”, Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el. paštas idf@idf.lt, interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

– 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.;
– 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;
– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas”. Daugiau informacijos galima rasti  www.iidraudimas.lt.

Indėlių draudimu nedraudžiami tokie kredito įstaigoje laikomi indėliai:

 • kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
 • nuosavos lėšos;
 • indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
 • finansų įstaigų indėliai;
 • valdymo įmonių indėliai;
 • finansų maklerio įmonių indėliai;
 • indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);
 • pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;
 • kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;
 • pensijų fondų indėliai;
 • valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;
 • Lietuvos banko indėliai;
 • paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
 • elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

 • už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra draudimo objektas;
 • indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turinčiam reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo – iki tol, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt tinklapyje.