Mieli unijos nariai, supažindiname Jus su Kauno kredito unijos nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2016 metų finansiniu ataskaitų rinkiniu, kurį sudaro:  2016 m. gruodžio 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų pokyčių ataskaita.

Pagarbiai

Kauno kredito unijos valdyba